Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

Powiększ zdjęcie Lista kandydatów

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

UL. IŁŻECKA 33

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWYCH

15 maja 2018
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

Powiększ zdjęcie Lista kandydatów

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

UL. IŁŻECKA 33

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWYCH

13 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

Ogłoszenia

 ************* 

O B I A D Y

Rada Rodziców dokonała wyboru oferty

Baru Mlecznego "Czwórka",

który od dnia 11. 09. 2017r.

dowozi obiady dla uczniów naszej szkoły. 

************* 

ZARZĄDZENIE 

w sprawie dodatkowych dnie wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

2 listopada 2017r.

3 listopada 2017r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

4 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

U W A G A  R O D Z I C E !!!

Proszę o zapoznanie się
informatorem 
o rodzaju i zasadach postępowania

w zakresie udzielania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym -

stypendiów i zasiłków szkolnych

w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Pomoc materialna dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Św.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca Św. Nr LIV/685/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w zakresie udzielania świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym (Dz.Urz.woj. świętokrzyskiego Nr 180, poz.1669)  oraz uchwały Rady Miasta Ostrowca Św. Nr LIX/731/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku  zmieniającą w/w uchwałę (Dz.Urz.woj. świętokrzyskiego Nr 251 poz. 2494) prowadzi od dnia   
1 września 2011 r. postępowania w zakresie udzielania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/68/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. Urz. woj. świętokrzyskiego Nr 167, poz.1935 i Nr 178, poz. 2088) 

 

Informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22

w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych 

II piętro pokój nr 2.22

I pod nr tel. 41  2767617    w  godzinach 7.00-15.00

 

Komu przysługuje pomoc materialna?

1) Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż o ukończenia 24 roku życia.

Uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

INFORMACJE O STYPENDIUM SZKOLNYM

Kto może otrzymać stypendium szkolne ?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, wielodzietności, choroby, bezrobocia, uzależnień itp.

Pomoc nie obejmuje dzieci uczęszczających do klas „0”

 

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota:

dla rodzin na osobę w rodzinie  od 1 X 2015 r. do nadal  514,00 zł netto,

dla osób samotnie gospodarujących 634,00 zł netto.

Przy składanych wnioskach należy przedstawić dokumenty (informacje) o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Kto może złożyć wniosek?

  a) rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia

  b) pełnoletni uczeń

  c) dyrektor szkoły lub kolegium

  d)  z urzędu

Gdzie pobiera się wnioski ?

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się w

Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych MOPS ul. Świętokrzyska 22

 II piętro pokój nr 2.22.

lub w Informacji MOPS (parter budynku)

 

 

Wnioski corocznie wydawane są od dnia 1 sierpnia 

 

Gdzie składa się wypełnione wnioski?

 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z załącznikami składa się  w

Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych MOPS ul. Świętokrzyska 22

 II piętro pokój nr 2.22. 

 

wnioski  przyjmowane są w okresie:

od 1 września  do 15 września

 

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne ?

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

a) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w szkole, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

b) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

c) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów,

d) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym zakup podręczników i/lub innych pomocy edukacyjnych,

e) świadczenia pieniężnego- tylko w przypadku gdy Dyrektor MOPS uzna, że udzielenie w innych formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów niecelowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium ?

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 94,40 zł i nie może przekraczać 236,00 zł. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jak trzeba dokumentować wydatki?

Przyznanie stypendium będzie się wiązać z obowiązkiem przedstawienia przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających fakt poniesienia lub oświadczenia o  konieczności poniesienia określonych wydatków (oryginałów imiennych faktur, rachunków lub innych dokumentów). Uznawane będą tylko wydatki poniesione

po  1  lipca danego roku kalendarzowego

(Ograniczenie nie dotyczy wcześniejszego zakupu podręczników szkolnych na nowy  rok szkolny)

 

W związku z tym prosimy wszystkich, którzy będą ubiegać się o tego rodzaju pomoc o gromadzenie imiennych faktur i rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty i dostarczanie ich do Działu Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych pok. 2.22 MOPS wraz z wnioskiem lub  w ustalonych terminach.

Imienne faktury, rachunki i inne dokumenty powinny być wystawiane na rodzica lub ucznia ubiegającego się o stypendium.

 

JAK  ROZLICZAMY  WYDATKI

 1. Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu przykładowych wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
 3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe itp. Istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.
 4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.
 5. Stypendia przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

 

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc  o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni  z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”

Wydatki nie kwalifikowane do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego:

 1. Opłaty wpisowego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego.
 2. Koszt udziału w innych imprezach nie mających charakteru edukacyjnego.
 3. Odzież i obuwie codziennego użytku, chociażby miały adnotację „sportowe”, np. sweter sportowy, kurtka sportowa, itp.
 4. Urządzenia i wyposażenie zakupione na  raty.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiający uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów:
- imiennych faktur VAT,
- imiennych rachunków,
- biletów imiennych miesięcznych,
- kwitariuszy,
- dowodów wpłaty KP.

Uwaga!!!

Do wniosku prosimy dołączyć dokument bankowy, na którym będą widoczne następujące dane: nazwisko i imię , nazwa banku, numer konta.

Pełnoletni uczniowie do wniosku winni złożyć zaświadczenie ze szkoły w której się uczą.

Prosimy o wpisywanie  we wniosku (części II pkt. 2 - sytuacja rodzinna ucznia) nr PESEL przy nazwiskach wszystkich członków rodziny.

 

PRZYPOMINAMY!!!

         Osoba składająca wniosek i otrzymująca stypendium szkolne zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania MOPS o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

         Istnieje również obowiązek bezzwłocznego informowania o zmianie adresu, nazwiska, nr konta bankowego, składu  rodziny a przede wszystkim  o zmianie wysokości  dochodu rodziny w trakcie pobierania stypendium.

 

         Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH,

CZYTELNIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

 

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE

DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1.   PODRĘCZNIKI, ZESZYTY

2.   SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE

3.   TORNISTER, TORBA  (PLECAK SZKOLNY)

4.   OBUWIE SPORTOWE NA W-F  ( miękkie i typu adidas) - raz na semestr

       STRÓJ NA WF ( spodenki, koszulka), DRES ( bluza dresowa, spodnie dresowe) -  raz na semestr  ( tylko na zajęcia z WF)

5.   BASEN (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.)

6.   PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)

7.   OKULARY KOREKCYJNE - RAZ NA ROK (ważne ze zleceniem lekarskim)

8.   TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE

9.   KOMPUTER, TABLET, LAPTOP, OPROGRAMOWANIE, KOMPUTEROWE  PERYFERIA (klawiatura, myszka), DRUKARAKA, MONITOR (bez tunera telewizyjnego), PENDRIVE

10.  BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIURKOWA

11.  STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ

12.  SPRZĘT MUZYCZNY

13.  STRÓJ OCHRONNY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

14.  PRZYBORY I NARZĘDZIA  DO NAUKI ZAWODU

15.  OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE W BURSIE, INTERNACIE

16. KOSZT DOJAZDU DO I ZE SZKOŁY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ (na podstawie faktur imiennych)

17.  CZESNE, PŁATNE ZAJĘCIA  LEKCYJNE I POZALEKCYJNE O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM I ROZWOJOWYM

 

W przypadku uczestnictwa ucznia w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez zaświadczenie potwierdza wysokość poniesionych wydatków. W przypadku uczestnictwa ucznia w  obozach sportowych (tylko dla uprawiających sport wyczynowo w klubach sportowych) – za potwierdzeniem opłaty wystawionym przez organizatora

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub na WF.

Faktury, rachunki itp. muszą być opisane przez rozliczającego się.

Paragony nie są dokumentem akceptowanym przy rozliczeniach.

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA

UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O

 STYPENDIUM  SZKOLNE

w celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy osoby składające o sprawdzenie czy posiadają dowód osobisty i dokument bankowy z nr konta oraz czy na wniosku zawarły wszystkie potrzebne informacje :

! dane wnioskodawcy, aktualny adres zamieszkania, nr. telefonu, dane dziecka, nazwę i adres szkoły, klasę do której chodzi dziecko  (str.1)

! zaznaczyły formę stypendium, wpisały PESELE, imiona i nazwiska wszystkich wspólnie mieszkających      i gospodarujących    (str. 2)

!  wpisały  wszystkie źródła i kwoty dochodów netto osiągnięte przez członków rodziny w VIII danego roku (str. 3)

! wpisały łączny dochód rodziny oraz po podzieleniu przez liczbę osób ze str.2 wpisały dochód na 1 członka rodziny wdanego roku  (str.3)

!wskazały przyczyny trudnej sytuacji materialnej   (str.4)

! podpisały się i umieściły datę  (str. 5)

! wymieniły składane załączniki (str. 5) - przy składaniu kopii dokumentów muszą być do wglądu oryginały. Jeśli załącznikiem jest kopia wpisujemy słowo ”kopia”

Przy każdym skreśleniu lub poprawce musi być „parafka” składającego.

 

Informacje o zasiłku szkolnym

zapisy ustawy:

Art.90e.1.Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2.Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3.Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych.

 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Komu przysługuje zasiłek szkolny ?

1)   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3)  Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego przysługuje wszystkim dzieciom z rodzin  znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. śmierci rodzica,  które spełniają wyżej wymienione warunki.

Uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Kto może złożyć wniosek (podanie) o przyznanie zasiłku szkolnego?

 •  rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,
 •  pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły lub kolegium,
 • z urzędu.

 

Podanie o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podanie powinno zawierać dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr PESEL), miejscowość i datę złożenia, dane dotyczące dziecka, które ma być objęte pomocą w postaci zasiłku szkolnego tj. imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, nr PESEL, nazwę szkoły. Należy również podać przyczynę składnia podania o przyznanie zasiłku szkolnego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany m.in. w przypadku:

 • śmierci jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
 • straty w gospodarstwie domowym wynikłe między innymi z powodu pożaru, powodzi, huraganu, kradzieży mienia, itp.,
 • choroby dziecka lub członka rodziny (w momencie diagnozy),
 • wypadku dziecka lub członka rodziny,
 • braku dochodu w rodzinie spowodowanego nagłą utratą źródła utrzymania,
 • innych szczególnych okoliczności, jeśli zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

 

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku śmierci rodzica - akt zgonu,
 2. w przypadku pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia),
 1. inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego,
 2. w przypadku gdy dziecko nosi inne nazwisko niż rodzic -skrócony akt urodzenia dziecka,
 3. zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko lub dzieci,
 4. odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci.

 

Uwaga!!!

Do wniosku (podania) prosimy dołączyć dokument bankowy, na którym będą widoczne następujące dane: nazwisko i imię, nazwa banku,

numer RACHUNKU BANKOWEGO.

Przypominamy !!!

Wniosek ( podanie ) o przyznanie  zasiłku szkolnego należy złożyć nie później niż 2 miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Jest to termin nie przekraczalny i nieprzywracalny.

Złożenie podania po terminie skutkować będzie  wydaniem decyzji odmawiającej przyznania zasiłku.

 

Podkreślamy, że zasiłek szkolny nie jest zapomogą losową z powodu zdarzenia losowego.

Oprócz spełnienia podstawowego warunku jakim jest wystąpienie nagłego, nieprzewidywalnego zdarzenia jakim jest np. śmierć rodzica. Osoba ubiegająca się o taką pomoc powinna wykazać, że sytuacja materialna rodziny w związku z nagłym zdarzeniem (śmiercią) uległa nagłemu pogorszeniu - brak dochodów związanych np. z otrzymywaniem wynagrodzenia, emerytury, renty, alimentów itp. Tym samym sytuacja materialna rodziny przejściowo jest zła i spowodowała, że nie można zapewnić dziecku  materiałów potrzebnych do szkoły (na postawie listy przykładowych wydatków kwalifikowanych do stypendiów). Zasiłek szkolny zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty jako pomoc materialna dla ucznia musi być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym dziecka.

Nie powinno się przeznaczać przyznanej kwoty zasiłku na inne cele np. na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (opłaty  czynszu, zakup żywności itp.)

Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się charakterem i skutkiem zdarzenia,bierze się również pod uwagę sytuację materialną i rodzinną ucznia w dniu składania wniosku (podania), lecz nie ma ona charakteru pierwszoplanowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

DO 31 PAŹDZIERNIKA 2016  R.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

 WYNOSI 590,00 ZŁ

 

*************

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło”

Bierze udział w programie

„Decydujesz, pomagamy”

który jest inicjatywą Tesco oraz Fundacji Tesco Dzieciom.

 

Zwracamy się do Pracowników ZSS, Rodziców i Przyjaciół o wsparcie i oddawanie głosów

na nasz projekt „ Świętokrzyskie jakie cudne” – turystyka aktywna .

Robiąc zakupy w sklepie Tesco przy ul. Mickiewicza 30 w Ostrowcu Św. każdy klient

do paragonu otrzymuje żeton. Żeton ten wrzucony do urny opieczętowanej z naszym Projektem to jeden głos.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy i z góry dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia

12 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenia