Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2018

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

UL. IŁŻECKA 33

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWYCH

1. Wymagania niezbędne:
1.1 Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o
pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz.902 ze zmianami)
określonych dla stanowisk urzędniczych
1.2 Wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 letni staż pracy na w/w stanowisku lub w
administracji lub średnie ekonomiczne i 5 letni staż pracy w/w stanowisku lub w administracji
1.3 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
1.4 Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
- Ustawy z dnia 29 września 1994r. Ustawa o rachunkowości,
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
1.5 Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.


2. Wymagania dodatkowe
2.1 Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych
2.2 Dobra organizacja pracy własnej i współpracy z innymi pracownikami
2.3 Posługiwanie się narzędziami informatycznymi
2.4 Umiejętność pracy w zespole
2.5 Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji szkoły lub placówki oświatowej.
2.6 Znajomość Kodeksu Pracy


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
3.1 systematyczna obsługa poczty elektronicznej,
3.2 organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie
korespondencji, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami
3.3 prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowników ZSS oraz list obecności,
3.4 prowadzenie i przechowywanie zgodnie z właściwą klasyfikacją spraw akt osobowych
pracowników ZSS,
3.5 prowadzenie obsługi kancelaryjnej szkoły,
3.6 obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon, faks i inne),
3.7 sporządzanie zapotrzebowania, zamówienia oraz prowadzenie ewidencji druków
ścisłego zarachowania,
3.8 nadzór nad przestrzeganiem terminów konserwacji sprzętu znajdującego się
w sekretariacie szkoły i innych pomieszczeniach,
3.9 gromadzenie dokumentacji zawierającej gwarancje sprzętu i instrukcje obsługi
3.10 Prowadzenie kasy szkolnej ( przyjmowanie wpłat, wypłacanie z kasy, sporządzenie
Raportów kasowych, pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
3.11 Prowadzenie sekretariatu
3.12 Znajomość aktualnych zarządzeń dot. organizacji pracy w kancelarii i spraw biurowych
i kancelaryjnych ZSS,
3.1) Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowych (analityka, księga główna) oraz
uzgadnianie wydatków i kosztów budżetowych „Księgowość Optivum”- program,
3.14 Uzgadnianie zapisów na kontach analitycznych z kontami syntetycznymi (raz w
miesiącu),
3.15 Opis dokumentów źródłowych oraz ich kontrola pod względem formalnym i
rachunkowym,
3.16 Prowadzenie i uzgadnianie ksiąg inwentarzowych oraz uzgadnianie stanu faktycznego ze
stanem księgowym,
3.17 Prowadzenie dodatkowych ewidencji oraz innych prac zleconych przez dyrektora oraz
głównego księgowego, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków ( zestawienia
GUS , SIO, zapotrzebowanie na środki finansowe).
3.18 Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3.19Wykonywanie innych poleceń i zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
wynikających z realizacji zadań przez jednostkę.


4. Wymagane dokumenty:
4.1. Życiorys zawodowy,
4.2. List motywacyjny,
4.3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
4.5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
4.6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych
4.7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenie
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.8. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku urzędniczym.
4.9. Inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4.10. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument
określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ZSS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Praca ma charakter biurowy na stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz
urządzenia biurowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w
siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych lub przesłać pocztą na adres ZSS z dopiskiem: dotyczy
naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. administracyjno-księgowych
W terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej ZSS oraz na tablicy informacyjnej ZSS.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być
opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z
późn. zmianami).Dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie procedury naboru i spraw
formalnych udziela Małgorzata Ćwik – główna księgowa (tel 412634499)


7. Dodatkowe uwagi:
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Zespół Szkół Specjalnych w
Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Św.
Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą
przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o
pracę wynika z:
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawienia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Lista kandydatów

    Lista kandydatów

  • Powiększ zdjęcie Informacja o wynikach naboru

    Informacja o wynikach naboru

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSS
Data utworzenia:2018-04-13
Data publikacji:2018-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Administracja
Osoba wprowadzająca dokument:Administracja
Liczba odwiedzin:217