Nabór na stanowisko - Referent ds. Administracyjno - Księgowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2018

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

UL. IŁŻECKA 33

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE :
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWYCH

 1. Wymagania niezbędne:

1.1 Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz.902 ze zmianami) określonych dla stanowisk urzędniczych

1.2 Wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 letni staż pracy na w/w stanowisku lub w administracji lub średnie ekonomiczne i 5 letni staż pracy w/w stanowisku lub w administracji

1.3 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

1.4 Znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- Ustawy z dnia 29 września 1994r. Ustawa o rachunkowości,

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

1.5 Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe
  • Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych
  • Dobra organizacja pracy własnej i współpracy z innymi pracownikami
  • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji szkoły lub placówki oświatowej.
  • Znajomość Kodeksu Pracy
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

3.1 systematyczna obsługa poczty elektronicznej,

 3.2 organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie

     korespondencji, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami

 3.3 prowadzenie ewidencji i rozliczanie urlopów pracowników ZSS oraz list obecności,

 3.4 prowadzenie  i przechowywanie zgodnie z właściwą klasyfikacją spraw akt osobowych

     pracowników ZSS,

 3.5 prowadzenie obsługi kancelaryjnej szkoły,

 3.6 obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon, faks i inne),

 3.7 sporządzanie zapotrzebowania, zamówienia oraz prowadzenie ewidencji druków

     ścisłego zarachowania,

 3.8 nadzór nad przestrzeganiem terminów konserwacji sprzętu znajdującego się

     w sekretariacie szkoły i innych pomieszczeniach,

 3.9 gromadzenie dokumentacji zawierającej gwarancje sprzętu i instrukcje obsługi                                                            3.10 Prowadzenie kasy szkolnej (   przyjmowanie wpłat, wypłacanie z kasy, sporządzenie                                                                                                                                                                                                                                      Raportów kasowych, pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,                                                                3.11 Prowadzenie sekretariatu                                                                                                          -

 

3.12 Znajomość aktualnych zarządzeń dot. organizacji pracy w kancelarii i spraw biurowych

i kancelaryjnych ZSS,

3.1) Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowych (analityka, księga główna) oraz uzgadnianie wydatków i kosztów budżetowych „Księgowość Optivum”- program,

3.14 Uzgadnianie zapisów na kontach analitycznych z kontami syntetycznymi (raz w miesiącu),

3.15 Opis dokumentów źródłowych oraz ich kontrola pod względem formalnym i rachunkowym,

3.16 Prowadzenie i uzgadnianie ksiąg inwentarzowych oraz uzgadnianie stanu faktycznego ze stanem księgowym,

3.17 Prowadzenie dodatkowych ewidencji oraz innych prac zleconych przez dyrektora oraz głównego księgowego, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków ( zestawienia GUS , SIO, zapotrzebowanie na środki finansowe).

 3.18 Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami prawa.

3.19Wykonywanie innych poleceń i zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych wynikających z realizacji zadań przez jednostkę.

 

 1. Wymagane dokumenty:

            4.1.           Życiorys zawodowy,

            4.2.           List motywacyjny,

            4.3.           Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

            4.4.           Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

            4.5.           Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

            4.6.           Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z                      pełni praw publicznych

             4.7.          Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenie publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

             4.8.          Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

             4.9.          Inne posiadane dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

             4.10.       W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób                                   niepełnosprawnych w ZSS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Praca ma charakter biurowy na stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz urządzenia biurowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych lub przesłać pocztą na adres ZSS z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: referent ds. administracyjno-księgowych

W terminie do dnia 28 maja  2018 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZSS oraz na tablicy informacyjnej ZSS.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zmianami).Dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie procedury naboru i spraw formalnych udziela Małgorzata Ćwik – główna księgowa (tel 412634499)

 1. Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 33, 27-400 Ostrowiec Św.

Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Lista kandydatów

  Lista kandydatów

 • Powiększ zdjęcie Informacja o wyniku wyborów

  Informacja o wyniku wyborów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-05-15
Data publikacji:2018-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:215